close
  • donderdag 2 april
Zorg en Zekerheid

Pilot Ede-West; meer ruimte voor ondersteuning op maat

Pilot Ede-West; meer ruimte voor ondersteuning op maat

In 2015 is er veel veranderd op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Werk en Inkomen (Participatiewet) en de jeugdzorg. Uit cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt de aanpak in Ede door de cliënten te worden gewaardeerd. Desondanks hebben gemeente Ede en haar samenwerkingspartners eind 2016 besloten de haalbaarheid van een aantal vernieuwingen in de werkwijze te onderzoeken. Op 14 september start in de wijk Ede-West een pilot om de dienstverlening aan de wijkbewoners kwalitatief verder te verbeteren, de werkprocessen te vergemakkelijken en de administratieve last terug te dringen.

Wethouder Ligtelijn-Bruins licht de pilot toe. “Het doel van de pilot Ede-West is om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen waarin de cliënt centraal staat zodat hij, binnen zijn eigen mogelijkheden, zelf zijn eigen ondersteuningstraject kan (helpen) vormgeven.” De ondersteuning wordt integraal en in de nabijheid van de cliënt georganiseerd zodat de cliënt zo goed mogelijk wordt gestimuleerd en ondersteund. De gemeente Ede zet samen met de zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners, hun kennis en kunde in om een maatwerktraject voor cliënten te vormen. Wethouder Ligtelijn-Bruins is van mening “dat we daarbij soepel moeten omgaan met bepaalde regels. Het motto moet wat mij betreft zijn: mogelijk maken wat nodig is!”

Binnen de pilot wordt verbinding gezocht met ondernemers en maatschappelijke organisaties vanuit welzijn, sport, cultuur en huisvesting. In de pilot is veel ruimte voor professionals om hun expertise in te brengen. De pilot legt accent op de stijl, houding, gedrag, bejegening van en door de professional. Maar ook op eenvoudige processen, heldere rollen en het beperken van de administratieve last.
Belangrijke randvoorwaarden om de beoogde verbeteringen te realiseren is dat de aanbieders elkaar in de wijk opzoeken, samenwerken en met elkaar komen tot een samenhangend aanbod van hulp en ondersteuning voor de cliënten in de wijk.

Welk gebied valt onder Ede-West

“De pilot wordt uitgevoerd in de Bloemenbuurt, Indische Buurt, Klaphek, Vogelbuurt, Beatrixpark en Zeeheldenbuurt. Hier wonen bijna 14.000 mensen. De wijk is wat betreft bevolkingssamenstelling representatief voor heel Ede en daarom heel geschikt voor dit project, vindt wethouder Ligtelijn-Bruins”. Wel is de sociaaleconomische positie van Ede-West minder sterk: meer mensen zonder werk, relatief veel huishoudens met een inkomen minder dan 105% van het minimum, meer cliënten Wmo en jeugd dan gemiddeld in Ede.

De pilot wordt gevolgd door een inwonerpanel van wijkbewoners die de wijk goed kennen. Ze maken deel uit van de netwerken in de wijk, weet welke vragen en behoeften er leven en weet welke bewoners-initiatieven er zijn. De rol van het inwonerpanel is: informeren, meedenken, ideeën aandragen, advies geven en zo mogelijk nieuwe bewonersinitiatieven ontplooien. Het inwonerpanel wordt waar nodig gefaciliteerd vanuit de pilotorganisatie. De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) participeert ook in het inwonerpanel.

De pilot duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Geschreven door: Redactie