Werkzoekende 50-plusser in de bouw sneller weer aan het werk

Werkzoekende 50-plussers in de bouw vinden sneller werk dan leeftijdgenoten in andere sectoren. Bijna de helft van de WW’ers afkomstig uit de bouwsector vindt binnen zes maanden een baan. Over alle sectoren genomen gaat gemiddeld een derde van de WW’ers van 50 jaar en ouder binnen een half jaar weer aan de slag. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus, die UWV vandaag heeft uitgebracht. De barometer laat ook zien dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers verder is gedaald tot 204.800.

De bouwsector zit in de lift en dat is te zien aan de ontwikkeling van het aantal vacatures. Volgens de prognose van UWV stijgt dit aantal in 2016 tot 41.000. Daarmee is de vraag naar bouwprofessionals niet zo groot als voor de economische crisis, maar wel twee keer zo groot als tijdens het dieptepunt van de crisis in 2012. Er is op dit moment vooral vraag naar schilders en loodgieters, maar ook timmerlieden zijn in trek. De werkgelegenheid in de bouw verschilt wel per seizoen, in de wintermaanden is er minder werk en het risico op werkloosheid hoger.

Leeftijdsverdeling in de bouw
In deze barometer is ook gekeken naar de leeftijdsverdeling van werknemers in de bouw. Het blijkt dat de bouw ‘licht’ vergrijst. In 2015 was 33 procent van de medewerkers in de sector 50-plus, tegen 27 procent in 2008. Opvallend is wel dat het aantal jongeren tot 27 jaar sterk is teruggelopen. Was in 2008 nog een vijfde van de medewerkers in loondienst jonger dan 27, zeven jaar later is dat nog maar 12 procent. Met het teruglopen van het aantal jonge bouwmedewerkers, zijn ervaren vakkrachten hard nodig.

Grote regionale verschillen
Er zijn grote regionale verschillen in het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers uit de bouwsector. Zo zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar in Noord-Brabant ruim 1.000 mensen uitgestroomd uit de WW, terwijl er 600 instroomden. In Zeeland daarentegen is de uitstroom nagenoeg gelijk aan de instroom en bleef het aantal WW’ers uit de bouw op hetzelfde niveau.

Daling WW zet door
Uit de kerncijfers in deze barometer blijkt dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers verder is gedaald. Eind augustus werden 204.800 WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, 6.700 minder dan vier maanden geleden. Hiermee zet de dalende trend door die begin dit jaar werd ingezet. De daling onder de groep 50-plus werkzoekenden is groter dan onder 50-minners. Het aantal lopende uitkeringen aan 50-plussers is nog wel licht hoger dan een jaar geleden.

Blijven ontwikkelen
Hoofdeconoom bij ING Marieke Blom verzorgt een column in de barometer. Zij is van mening dat ook de aantrekkende economie het probleem van de ouderenwerkloosheid niet zal doen verdwijnen. Zij ziet een aantal mogelijke oplossingen, die er vooral voor moeten zorgen dat mensen zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen. “Op je 45e ben je halverwege je werkzame leven. Onze loopbaan duurt langer dan ooit, maar onze kennis veroudert ook steeds sneller”, aldus Blom.

Bron:UWV