Vossen bestrijden ter bescherming van weidevogels

Weidevogels krijgen in de periode tot 1 juli 2017 meer bescherming. De provincie Fryslân verleent een ontheffing zodat jagers de vos ’s nachts mogen bestrijden. Dat mag alleen in de zogenaamde weidevogelkansgebieden. Dit zijn speciale gebieden waar agrariërs met oog voor de weidevogels boeren.

Met deze ontheffing hebben jagers toestemming om de vos ’s nachts te schieten met behulp van een lichtbak (een schijnwerper). Met deze lichtbak kunnen vossen worden opgespoord en geschoten. Vossen zijn namelijk vooral in de nacht actief.

Extra bescherming tijdens broedperiode

De provincie verleent deze ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet. Dit om te voorkomen dat veel weidevogelnesten straks leeg zijn. Gedeputeerde Johannes Kramer: “As greidefûgelprovinsje is it wichtich om noed te stean foar de steltrinners yn it greidelân. Dêr heart by om harren yn de briedperioade ekstra beskerming te jaan”.

Predatiebeheerplan van de collectieven

De agrarische collectieven (verenigde boeren) zijn sinds 2016 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. Een belangrijk onderdeel hiervan is weidevogelbeheer. Bij weidevogelbeheer hoort ook predatiebeheer. Dit betreft het beheren van de belangrijkste predatoren (vijanden) van weidevogels.

De collectieven dienden predatiebeheerplannen in voor hun gebied. Dat deden ze in het najaar van 2016. In het predatiebeheerplan staat wat de maatregelen zijn om de weidevogels in het gebied te beschermen tegen de vos. Voor de vos geldt dat het nodig is om de aantallen vossen in de gebieden te beperken. De vergunning wordt eerst voor een jaar gegeven. Volgend jaar geven de Agrarische Collectieven verdere invulling aan het predatiebeheerplan.

Samenwerking

De provincie Fryslân regisseert het vernieuwde Agrarisch Natuurbeheer. Ze ondersteunt de collectieven bij het maken van de plannen voor hun gebieden. Daarnaast verleent de provincie subsidie aan de collectieven.