Vergrijzing daagt Friese samenleving uit

Het aantal senioren in Fryslân is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit komt doordat de omvangrijke babyboomgeneratie steeds ouder. Momenteel is ongeveer 20% van alle Friezen 65 jaar of ouder. Over vijftien jaar zal dit naar schatting 27% zijn. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) organiseert vandaag samen met het Talmalectoraat van de NHL Hogeschool een bijeenkomst over de ‘Staat van Friese senioren’. Op deze dag wordt ingegaan op de uitdagingen en kansen die de vergrijzing in Fryslân met zich meebrengen, en brengt het FSP drie publicaties uit.

Nieuwe senioren, nieuwe kansen
De vergrijzing betekent enerzijds een toenemende zorgvraag, anderzijds zijn de nieuwe senioren bewuster met hun gezondheid bezig en is er meer aandacht voor preventie. De nieuwe senioren zijn dikwijls hoger opgeleid dan de voorgaande generaties, hebben hogere inkomens, zijn relatief gezonder en mobieler, beschikken over computervaardigheden en willen hun eigen leven zo lang mogelijk zélf vormgeven. Deze senioren vormen dan ook een nieuwe, omvangrijke, actieve groep die zich wil en kan blijven inzetten voor de samenleving.

Langer zelfstandig
Sinds 2015 vraagt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met hulp en steun van hun eigen sociale netwerk. Dit sluit aan bij de wens van veel senioren. Tevens verandert de populatie in de huidige zorginstellingen. Vooral oudere senioren met een zware, vierentwintig uurs hulp- en zorgbehoefte zullen hier wonen. Het gaat dan om ernstig kwetsbare senioren die hun laatste levensdagen relatief kort in een instelling doorbrengen.

Uitdagingen
Deze trends van vergrijzing, nieuwe senioren, langer zelfstandig wonen en grotere zelfredzaamheid stellen Fryslân voor een aantal uitdagingen. In de privésfeer ligt de uitdaging in het vormgeven van onze eigen toekomst, het omgaan met oudere familieleden, buren en andere mensen die hulp en zorg nodig hebben. Maar ook overheden, professionals, instellingen en opleidingsinstituten staan voor een groot aantal uitdagingen. Want hoe zorgen we er voor dat senioren die niet zelfredzaam zijn niet tussen wal en schip vallen?

Niet iedereen is in staat tot zelfredzaamheid
Ongeveer 30% van de senioren beschikt over onvoldoende sociaal, economisch, cultureel en persoonlijk kapitaal om zich binnen het zelfredzaamheidsideaal te kunnen redden. Het gaat om mensen die zich moeilijk zelfstandig konden redden of zich door hun verslechterende situatie niet meer kunnen redden. Het gaat onder andere om senioren met een slechte gezondheid, een lager inkomen, alleenstaanden en mensen met een klein sociaal netwerk. Het is daarom belangrijk om deze potentieel kwetsbare senioren tijdig in beeld te brengen en preventief te ondersteunen en versterken, ook als ze dit zelf niet kunnen.

Staat van Friese senioren
In 2016 stond het Fries Sociaal Planbureau stil bij de vraag hoe het met senioren gaat in de veranderende samenleving. Maandelijks verscheen er een publicatie over een thema in dat kader, zoals bevolkingsontwikkelingen, zorg, woningvoorraad, cultuurdeelname en bewegen. Vandaag wordt deze Staat van Friese senioren afgesloten met een uitverkocht symposium. Diverse deskundigen laten hun licht schijnen op de belemmeringen én kansen van het vergrijzende Fryslân. Onder andere hoogleraar Douwe Draaisma verzorgt een inleiding over ‘Het geheugen op leeftijd’. Om 15.00 wordt het eerste exemplaar van de publicatie Staat van Friese senioren uitgereikt aan Evelyn Finnema, lector van het Talmalectoraat van de NHL Hogeschool.