Veel knelpunten in ouderenzorg

Mensen worden steeds ouder en ouderen, ook als ze een zwakke gezondheid hebben, wonen steeds langer thuis. Deze ouderen redden het niet alleen en hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan ze familie en vrienden kunnen krijgen.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Verder ontbreken passende hulp en hulpmiddelen van de gemeente en zijn er te weinig woonplekken die aansluiten bij de zorg en ondersteuning die kwetsbare ouderen nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek.

Om een stevige basis te leggen voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen hebben 23 organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen de handen ineen geslagen. Als eerste stap is een vragenlijst uitgezet om zicht te krijgen op algemene ervaringen, ervaren knelpunten en ideeën voor verbetering. In totaal deden 4672 mensen mee aan de meldactie. Onder hen waren ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten, professionals en burgers met ideeën voor verbeteringen.

Knelpunten
Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de volgende vijf gebieden verbeterpunten nodig zijn: samenhang en afstemming, passende zorg, woonaanbod, ontlasting informele zorg en hulp(middelen) via de gemeente. ‘In de keten van de ouderenzorg is het gebrek aan samenhang en afstemming een knelpunt. Communicatie en een heldere rolverdeling tussen zorgverleners is daarbij van belang. Ook de combinatie van wonen, zorg en welzijn met alle bijbehorende wetten en regels kan beter. Dat geldt temeer voor de hulp en ondersteuning die gemeenten bieden. Ruim een kwart van de ouderen en naasten en zeventien procent van de zorgverleners zegt dat die hulp nooit of bijna nooit aansluit bij wat nodig is.’ Dat concludeert Patiëntenfederatie Nederland, de trekker van het onderzoek.