Steeds minder kinderen en jongeren in Fryslân

Fryslân telt steeds minder kinderen en jongeren. Dit is een trend die al jaren gaande is en naar verwachting ook in de toekomst door zet. De afname van het aantal kinderen komt vooral door de daling van het aantal geboorten. Veel jongeren vertrekken voor werk en studie naar elders. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS en de provincie Fryslân.

Sterkste daling bij jonge kinderen
De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen van 0 tot en met 3 jaar het sterkst gedaald, met 19%. Dit komt door de afname van het aantal geboorten. Door de economische crisis stelden mensen het krijgen van kinderen uit. Deze afname van het aantal kinderen in Fryslân heeft op korte termijn consequenties voor voorzieningen en organisaties voor jonge kinderen, zoals kinderopvang en basisonderwijs. De komende jaren betreft deze daling vooral het aantal jongeren in de middelbare schoolleeftijd.

Bijna 12.000 minder kinderen en jongeren in tien jaar
Begin 2016 telde Fryslân bijna 12.000 minder kinderen en jongeren dan tien jaar geleden. Deze daling van 6% is veel hoger dan landelijk waar het aantal jongeren in deze periode met slechts 1% afnam. Vooral het aantal minderjarige jongeren is in Fryslân verminderd sinds 2006 (-8%, landelijk: -5%). Het aantal jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) is met 2% gedaald, terwijl dit landelijk juist is toegenomen met 8%.

Veel jongeren in krimpregio
Vaak wordt bevolkingskrimp in één adem genoemd met een laag aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking. Opvallend is het hoge percentage jongeren in de krimpregio Noordoost Fryslân. In vijf van de zes gemeenten in deze regio is het aandeel jongeren in de totale bevolking hoger dan het Friese gemiddelde van 29%. Leeuwarden is de gemeente met het hoogste percentage jongeren.

Staat van de Friese jongeren
Het FSP besteedt in 2017 speciale aandacht aan de ‘Staat van de Friese jongeren’. ‘Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân’ is de eerste publicatie van een reeks. In de volgende publicaties wordt ingegaan op verschillende aspecten van leefbaarheid in relatie tot Friese jongeren, zoals werkloosheid, onderwijs en wonen.