Regeerakkoord: Energierekening in 2018 niet 70 maar 150 euro hoger

Afgelopen week meldde Pricewise al dat de energierekening in 2018 voor een gemiddeld huishouden 70 euro hoger wordt door stijgingen van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Nu blijkt uit het regeerakkoord dat de stijging nog veel hoger uitpakt, met in totaal 150 euro per huishouden. Dit komt doordat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt, die leidt tot 24 euro extra aan energiebelasting. Daarnaast gaat belastingvermindering op elektriciteit omlaag van 373 naar 311 euro. Huishoudens gaan dus meer betalen, en krijgen minder terug. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise op basis van het regeerakkoord dat dinsdag gepresenteerd werd.

Extra verhoging energiebelasting

In 2018 en 2019 stijgt de energiebelasting tijdelijk door een maatregel uit het energieakkoord. Dit zorgt voor 20 euro extra kosten op de energierekening, berekende Pricewise afgelopen week. Daar komt nu dus nog een extra belastingverhoging bij. In het regeerakkoord wordt namelijk een verschuiving in de energiebelasting aangekondigd. Gas wordt zwaarder belast met 3 cent per m³. Elektriciteit wordt met 0,72 cent minder belast per kWh. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom gaat hierdoor 24 euro meer betalen in 2018, waardoor het totaal aan extra energiebelasting op 44 euro komt.

Verlaging belastingvermindering op elektriciteit

Dat is nog niet alles. Om huishoudens tegemoet te komen in de kosten voor energie, krijgt iedereen die een elektriciteitsaansluiting heeft 373 euro belastingvermindering in 2017. In het regeerakkoord staat dat deze belastingvermindering omlaaggaat naar 311 euro. Huishoudens krijgen hierdoor volgend jaar 62 euro minder terug op hun energierekening. “Dit is vooral nadelig voor de lagere inkomens,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Deze belastingvermindering is destijds door de overheid ingevoerd omdat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. De overheid komt inwoners daarom tegemoet met een vaste vermindering per huishouden. Doordat het een vast bedrag is, hebben huishoudens met een lager inkomen hier relatief meer profijt van dan hogere inkomens. De lage inkomens zullen dus naar verhouding meer last hebben van de verlaging van de belastingvermindering..”

Verhoging ODE

Naast de verhoging van energiebelastingen en de verlaging van de belastingvermindering staat er ook nog een verhoging van de ODE op het programma, hier ligt een wetsvoorstel van minister Kamp over klaar. Deze verhoging zorgt voor nog eens 47 euro extra kosten. In totaal komt de energierekening van een gemiddeld huishouden in 2018 dus 154 euro hoger te liggen dan dit jaar.

Salderingsregeling afgeschaft in 2020

Een ander detail uit het regeerakkoord is dat de salderingsregeling in 2020 afgeschaft zal worden. Deze regeling houdt in dat huishoudens geen belasting hoeven te betalen over energie die zij zelf opwekken en verbruiken of terug het net opsturen. Hoe hoger de belasting, hoe gunstiger het dus is om zelf energie op te wekken. “Ook hier hebben lagere inkomens minder profijt van,” aldus Hans de Kok. “Deze mensen hebben niet altijd genoeg geld om te investeren in zonnepanelen. Zij betalen dus gewoon alle belastingen over hun energie, waardoor het verschil met hogere inkomens dankzij de stijgende belastingen steeds groter wordt. Maar wat ook geldt: hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder de overheid ophaalt aan belastingen. En deze opbrengsten zijn juist nodig om te investeren in de energietransitie. Wellicht dat dit de reden is om de salderingsregeling af te schaffen.” In 2020 verandert deze in ieder geval, en komt er een terugleversubsidie voor in de plaats. Hoe deze subsidie precies ingevuld zal worden, is vooralsnog niet bekend.

Exacte stijging 2019 nog onbekend

Dat de energierekening in 2019 en de jaren daarop verder zal stijgen lijkt onontkoombaar. De ODE stijgt namelijk elk jaar meer en ook de energiebelasting vertoont al jaren een stijgende lijn. “Hoe hoog de energierekening in 2019 wordt durven wij nog niet te zeggen,” vertelt Hans de Kok. “De ODE-tarieven worden namelijk elk jaar opnieuw berekend voor het jaar erop. De overheid doet dit op basis van de hoeveelheid belaste energie die er in Nederland verbruikt wordt. Hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder inkomsten voor de overheid, vanwege de salderingsregeling. Het kan dus maar zo zijn dat de ODE in 2019, net als in 2018, harder stijgt dan verwacht. Daarnaast is het natuurlijk de vraag hoe de energietarieven zich ontwikkelen, deze zijn tenslotte ook een belangrijk onderdeel van de energierekening.”