Economisch herstel leidt tot daling Friese jeugdwerkloosheid

Het economisch herstel is gunstig voor de jeugdwerkloosheid. Zowel landelijk als in Fryslân is het werkloosheidspercentage in 2016 sterk afgenomen. Het werkloosheidspercentage in Fryslân was tijdens de crisisjaren hoger dan landelijk, maar is nu gedaald naar hetzelfde niveau. Het aantal werkloze jongeren is in Fryslân en de andere noordelijke provincies sterker afgenomen dan landelijk. In Noord-Nederland lijkt de arbeidsmarkt zodoende met een inhaalslag bezig op de rest van het land. Dit blijkt uit een analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar cijfers over jeugdwerkloosheid van het CBS en het UWV.

Werkzoekenden in Fryslân vaker middelbaar opgeleid
Het aandeel werkzoekenden jonger dan 27 jaar in Fryslân met een middelbare opleiding ligt hoger dan landelijk. Dit komt door de relatief hoge deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs in Fryslân. Het aandeel jonge werkzoekenden zonder startkwalificatie is juist lager dan landelijk. Wel zijn er hierbij verschillen tussen Friese gemeenten. In de gemeenten in Noordoost Fryslân ligt het aandeel lager dan het Friese gemiddelde van 45%. In een aantal gemeenten in Noordwest en Zuidwest Fryslân heeft daarentegen meer dan de helft van de werkzoekenden geen startkwalificatie.

Afname werkzoekenden in alle beroepsgroepen
Het gunstige effect van het economische herstel op de jeugdwerkloosheid is terug te zien in alle beroepsgroepen. In aantallen zien we de sterkste afname in de sector techniek en bouw. Relatief is de daling het grootst in de sectoren ‘openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen’ en in ‘zorg en welzijn’. Deze laatste sector is de opleidingsrichting die op dit moment de meeste studenten telt. De perspectieven voor deze studenten lijken daarmee gunstig voor de komende tijd, vooral voor de hogere opleidingsniveaus (vanaf mbo-niveau 4 en hbo).