close
  • dinsdag 18 februari
Algemeen

CBS: in 2029 wonen er 18 miljoen mensen in Nederland

CBS: in 2029 wonen er 18 miljoen mensen in Nederland

De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2029 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe prognoses over de bevolkingsgroei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. Voor 2060 staat de verwachting op 18,6 miljoen mensen. Het CBS maakt daarbij wel de kanttekening dat prognosecijfers met onzekerheden zijn omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden,” aldus het CBS.

Volgens het bureau is de bevolkingsgroei in ieder geval tot eind jaren dertig van deze eeuw waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners.

Bijna een kwart 65 jaar of ouder

In 2030 zullen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland wonen. Deze groep zal dan 23 procent van de bevolking vormen, nu is dat 19 procent. Vooral het aantal 80-plussers zal toenemen, van 0,8 miljoen nu tot 1,2 miljoen in 2030. Dit is het gevolg van de babyboomers, maar ook doordat onze levensduur toeneemt.

Meer ouderen dan jongeren

In 2030 zal het aantal 0- tot 20-jarigen met 3,8 miljoen inwoners vrijwel niet veranderd zijn. Wel zullen er dan minder tieners en meer kinderen tot zeven jaar zijn. De laatste jaren zijn er relatief weinig baby’s geboren, voor de komende jaren wordt een stijging van het geboortecijfer verwacht. Momenteel wonen er bijna een half miljoen meer 20-minners dan 65-plussers in Nederland. Door de toename van het aantal ouderen zal de verhouding in 2030 andersom zijn, en overtreft het aantal 65-plussers dan het aantal jongeren met bijna een half miljoen.

Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal afnemen van 10,1 miljoen nu naar 10 miljoen in 2030. Het aandeel in de bevolking daalt van 59 procent naar 56 procent. De samenstelling van deze groep zal gaan veranderen: er zullen minder veertigers en vijftigers zijn, en meer dertigers. De toename in deze jongere leeftijdsgroep betreft vooral in Nederland geboren personen. Het zijn de kinderen van migranten en kleinkinderen van de babyboomgeneratie. De toename in deze leeftijden zorgt er mede voor dat het aantal geboorten in de toekomst zal stijgen.

Meer eenpersoonshuishoudens

Met de groei van het aantal Nederlanders komen er ook meer huishoudens bij. Nu zijn dat er 7,9 miljoen, in 2030 naar verwachting 8,5 miljoen. Volgens het CBS komen er vooral veel alleenwonende ouderen bij. Wel laat het bureau weten dat het ook hierbij om een prognose gaat. Door veranderingen in gedrag zoals bijvoorbeeld op latere leeftijd uit huis gaan, samenwonen en relatie verbreken, kan het aantal huishoudens uiteindelijk lager of hoger uitkomen.

Bron: CBS

Geschreven door: Redactie