2017 verloren jaar voor investeringen ouderenzorg

Oproep ActiZ aan politiek om wel direct te investeren: 2017 verloren jaar voor investeringen ouderenzorg. Door het verwerpen van de drie moties van PVV, SP en PvdA en de bureaucratische regelgeving over toewijzing van de eenmalige € 100 miljoen blijkt dat het extra geld voor de verbetering van verpleeghuiszorg er voorlopig niet komt.

(Tekst: ActiZ)

ActiZ roept de politiek, met name de vier onderhandelende partijen, alsnog op om direct te investeren in verpleeghuiszorg. Zodat ook de huidige bewoners in 2017 nog de extra aandacht en liefdevolle zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Investeringen zijn nodig
Iedereen is het erover eens: er moet fors geïnvesteerd worden in de ouderenzorg in Nederland. Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers en het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg pleiten voor 2 zorgmedewerkers op een groep van 8 verpleeghuisbewoners. De zorgorganisaties van ActiZ zijn het daarmee eens. Want alleen op die manier kan er meer aandacht en liefdevolle zorg worden geboden aan de kwetsbare ouderen die in de laatste fase van hun leven in een verpleeghuis wonen. ActiZ, het CPB en de NZa hebben eerder berekend dat daarvoor tienduizenden extra medewerkers nodig zijn; en daar is een investering van € 1,5 tot € 2 miljard voor nodig.

Verkiezingsbeloftes
De verkiezingsbeloftes die politieke partijen hebben gedaan lijken, in ieder geval voor 2017, niet tot extra middelen te leiden die aangewend kunnen worden voor de eisen zoals geformuleerd in het kwaliteitskader:

Ten eerste zijn eergisteren drie moties verworpen van PVV, SP en PvdA om direct extra geld te investeren in personeel in verpleeghuizen.

Daarnaast blijkt vandaag dat het voor zorgorganisaties heel ingewikkeld is om aanspraak te maken op geld uit het extra budget van € 100 miljoen dat de staatssecretaris van VWS eerder had toegezegd voor de verbetering van verpleeghuiszorg. Zorgorganisaties moeten namelijk, zo blijkt uit een brief die zij van de zorgkantoren ontvingen, een intensief, ingewikkeld en langdurig selectieproces doorlopen.De staatssecretaris gaf aan dat hij wil dat dit geld per direct wordt ingezet, maar nu blijkt dat dit zeker tot na de zomer gaat duren voordat er überhaupt duidelijkheid komt over wie dit geld wel of niet krijgt. Pas daarna kunnen die zorgorganisaties die er voor in aanmerking komen, het inzetten voor de zorg en aandacht voor ouderen. Bovendien is nu al duidelijk dat dit voor zorgorganisaties en voor betrokken instanties die toezien op de uitvoering van de zorg, opnieuw tot extra administratie en bureaucreatie gaat leiden. Terwijl ActiZ in haar boodschap aan het nieuwe kabinet juist oproept tot vermindering van de regels en administratie. Geld voor de zorg moet immers gewoon naar de zorg gaan.

Ten slotte stelde de NZa vorige week vrijdag in hun Impactanalyse Verpleeghuiszorg 2017 voor dat zorgorganisaties pas extra geld krijgen als ze efficiënter gaan werken. Dit terwijl er wat ons betreft direct geïnvesteerd moet worden. Optimaliseren bedrijfsvoering en investeren gaan dan hand in hand.

Oproep ActiZ
Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: “Wij vinden dat de politiek zo snel mogelijk moet investeren in de ouderenzorg, zodat de ouderen die nu in een verpleeghuis wonen hier ook nog profijt van hebben. Alle politieke partijen gaven in hun verkiezingsprogramma’s aan dat zij deze extra investering wilden doen. Hoe kan het dat zij nu niet doorpakken? ActiZ vindt dat we niet kunnen wachten tot er een nieuw kabinet is en roept de politiek daarom op om dat alsnog te doen. Want wij vinden dat de huidige groep verpleeghuisbewoners, mensen die nog minder dan een jaar te leven hebben, nu ook recht hebben op extra aandacht en zorg. Politiek, laat hen niet in de kou staan.”

Overigens vinden wij het van groot belang om naast investeringen in verpleeghuiszorg ook oog te hebben voor het feit dat er extra personeel en extra geld vrij gemaakt moet worden voor de wijkverpleging, kortdurend verblijf en voor geclusterde woonvormen voor ouderen.